Harmonogram na rok szkolny 2021/2022
02/02/2021

                                                 Zarządzenie Nr 7/2021
                                                Wójta Gminy Limanowa
                                                z dnia 19 stycznia 2021r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t. j. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa zarządza, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczącym roku szkolnego 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych
    oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa.
  2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1 określa:
    1) dla klas I szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych - załącznik

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Limanowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Limanowa oraz na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa.

Informacja dotyczaca terminów zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do  klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie podana zostanie w późniejszym terminie na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 18 3370721

 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja